پخش قیسی عمده

پخش مستقیم قیسی زردآلو عمده

آیا تابحال نام قیسی به گوشتان خورده به خشک شده زرد آلو که در وسط آن به جای هسته مغز میوه مثل گردو را قرار می دهند قیسی زرد آلو می گویند تولید کننده قیسی زردآلو

بیشتر بخوانید