صادرکننده قیسی

صادرکننده بهترین قیسی زرد آلو سنتی

قیسی زرد آلو سنتی از خشک کردن زرد آلو به دست می آید که در میان میوه های خشک از محبوبیت فراوانی برخوردار است، علت این موضوع را هم می توان در طعم فوق العاده این م

بیشتر بخوانید