صادرکننده قیسی زرد آلو

برترین صادرکننده قیسی زرد آلو سنتی

امروزه ایران به عنوان یکی از برترین صادر کننده قیسی زرد آلو سنتی در دنیا شناخته شده که با وجود شرایط اقلیمی و وجود پتانسیل های موجود و همچنین وجود باغات کشاورزی

بیشتر بخوانید