توزیع کننده برگه زردآلو

توزیع کننده برگه زردآلو آفتابی

منظور از برگه زردآلو آفتابی برگه های زردآلویی می باشند که به صورت سنتی و در مقابل آفتاب خشک می شوند. عمدتا تولید کنند گان این نوع برگه زردآلو کشاورزان هستند که

بیشتر بخوانید